ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η εταιρία «LIQUID MEDIA» [στο εξής: και «Διοργανώτρια Εταιρία»] και η εταιρία ENDLESS - ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ διοργανώνουν διαγωνισμό για την ανάδειξη ύστερα από κλήρωση πενήντα (50) νικητών με δώρο [στο εξής: «Διαγωνισμός»] ένα σετ προϊόντων της εταιρίας Endless.
  Το δώρο περιλαμβάνει:
  Μαλακτικό ρόζ 3L
  Power clean μωβ 1850ml
  Υγρό πιάτων Λεμόνι & Βότανα 750ml
  Υγρό γενικού καθαρισμού Λεβάντα 1L
  Υγρό WC Πεύκο 750ml
  Κρεμοσάπουνο Almond Milk 1L
  Sensations Αφρόλουτρο Rose Blossom 750ml
  Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα στην ιστοσελίδα spirossoulis.com σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιριών «LIQUID MEDIA», «ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» και «ENDLESS – ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ» καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού.
 3. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου με επίσκεψη του ενδιαφερομένου σε δικτυακό τόπο (website) στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα, με επίσκεψη στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα του spirossoulis.com. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό οφείλουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής. H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
 4. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει πέντε (5) ημέρες, από 16/03/17 έως 20/03/17. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρίας, παρουσία 3μελούς επιτροπής αποτελούμενη από στελέχη της εταιρίας. Θα κληρωθούν πενήντα (50) νικητές, καθώς και ένας (1) έως τρεις (3) επιλαχόντες, για την περίπτωση που κάποιος Νικητής δεν παραλάβει το Δώρο του ή ακυρωθεί ως τέτοιος, βάσει των παρόντων Όρων Συμμετοχής. Όροι παράδοσης δώρου – Το δώρο θα παραληφθεί κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία ENDLESS- ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ.
 5. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα «www.spirossoulis.com», μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε κλήρωσης από τη Διοργανώτρια Εταιρία. Τα ονοματεπώνυμα των Επιλαχόντων δεν θα ανακοινωθούν, κατ’ αρχήν, θα παραμένουν όμως σε σχετικό αρχείο της Διοργανώτριας Εταιρίας, για την ασφάλεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρία θα ενημερώσει τους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξή τους και τηλεφωνικά, στα τηλέφωνα που έχουν δηλώσει στη σχετική φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οπότε και θα τους ενημερώνει αναφορικά με τις λεπτομέρειες για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου.
 6. Οι νικητές μπορούν για οποιονδήποτε λόγο να αρνηθούν την παραλαβή των Δώρου, οπότε κι αυτόματα αποχαρακτηρίζονται από νικητές. Πιθανή άρνηση παραλαβής πρέπει να υποβληθεί γραπτώς, άλλως δεν γίνεται δεκτή. Η Διοργανώτρια Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρων σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε  τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό και ειδικότερα το κατώτατο όριο ηλικίας των 18 ετών. Η μη εμφάνιση νικητή για παραλαβή του Δώρου εντός 10 ημερών από την ενημέρωσή του περί ανακήρυξης του ως νικητή ή η άρνηση παραλαβής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται και την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.
 7. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων είναι κάτω των 18 ετών ή εργάζεται στις εταιρίες που αναφέρονται στον όρο δύο (2) ανωτέρω, ή είναι α' βαθμού συγγενικό τους πρόσωπο, ή αρνηθεί να ανακηρυχθεί νικητής σε οποιαδήποτε θέση, το δώρο που αντιστοιχεί στη θέση που κατέλαβε, το παραλαμβάνει ο επιλαχών, εφόσον δεν είναι κάτω των 18 ετών ή δεν είναι εργαζόμενος στις παραπάνω εταιρίες ο ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο α' βαθμού.
 8. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή εν γένει άλλων πράξεων ή παραλείψεων που δεν οφείλονται σε δικό της σφάλμα. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.
 9. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας κάρπωσης των Δώρων.
 10. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Site για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 11. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει υπάρξει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
 12. Με δεδομένο ότι η Διοργανώτρια Εταιρία, θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του (δημοσιοποίηση των ονομάτων των Νικητών στο site, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο Ν. 2472/1997), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν α) για τον Διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από τη Διοργανώτρια Εταιρία, δι' αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρία είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού, και β) για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικών επιστολών (newsletters) και γενικότερα μηνυμάτων από την εταιρεία ENDLESS - ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Διοργανώτριας Εταιρίας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια Εταιρία την ανασκευή ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο. Η Διοργανώτρια Εταιρία από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των στοιχείων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.
 13. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς των Δώρων σε χρήματα. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται, δεν αλλάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, το πλήθος η ποσότητα και γενικά η σύνθεση του δώρου και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά.
 14. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε κόστη προκύψουν πέρα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
 15. Η Διοργανώτρια Εταιρία έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή/και την κλήρωση, να τροποποιήσει τους όρους αυτού και της κλήρωσης, να μεταβάλει το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της κλήρωσης, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα με άλλα, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στο Site ή/και στην ιστοσελίδα spirossoulis.com
 16. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.
 17. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους και τον Διαγωνισμό, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.